ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนพิเศษ
โครงสร้างเวลาเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.69 KB
โครงสร้างเวลาเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.77 KB
สถิติจำนวนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 302.08 KB
ข้อมูลบุคลากรประจำห้องเรียนพิเศษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 909.98 KB
ข้อมูลนักเรียนชั้นอนุบาล 1/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.03 MB
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 527.01 KB
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 815.14 KB
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 602.18 KB
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.48 KB
ผลทดสอบก่อนเรียนห้องเรียนพิเศษ

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102 KB
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
คะแนนกลางภาควิชาวิทยาศาสตร์ ป.3-6
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48 KB
คะแนนกลางภาควิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1-6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.63 KB
คะแนนกลางภาค ป.1/4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49 KB
คะแนนกลางภาควิชาคณิตศาสตร์ ป.3-6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.54 KB
คะแนนกลางภาค ป.2/4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.46 KB
คะแนนกลางภาค อบ.2/4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.5 KB
คะแนนกลางภาควิชาสังคม ป.3-6
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46 KB
คะแนนกลางภาควิชาภาษาไทย ป.3-6
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.07 KB
คะแนนกลางภาควิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.7 KB