ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา พัสดุ