ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ รายเดือน