ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
จรรยาบรรณวิชาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.77 KB
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 557.48 KB
หลักเกณฑ์การประเมินผล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB