ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล