ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยช