ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ