ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 (เริ่ม 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)


ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐