ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต (ITA) 2565

              โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธา และเชื่อมั่นแก่สังคมว่าโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เป็นองค์กรธรรมาภิบาลในฐานะผู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล จึงขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต

โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2565,21:14   อ่าน 113 ครั้ง