ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปาลญา​ โมรีย์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 คบ.ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
6 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ลูกจ้างชั่วคราว
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-28พฤษภาคม 2563
2 รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563
3 แบบฝึกการแต่งประโยค วิชาภาษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
4 แบบฝึกการอ่าน สระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
5 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง สระเออ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๖๓
6 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง สระเอือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๖๓
7 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่อง สระเอียะเอีย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๖๓
8 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๖ เรื่อง ประโยคน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๖๓
9 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ เรื่อง ยอดนักพูด นักเขียนตัวน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๖๓
10 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่องสระโอะ เอา เอาะ อำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๖๓
11 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง สระเอะ อัว โอะ เอา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๖๓
12 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง สระเอะ อัว อัวะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๖๓
13 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่องยี่สิบม้วน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๖๓
14 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่องสุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๖๓
15 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่องหนูมากะหนูมี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๖๓
16 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่องกินจุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๖๓
17 แผนการสอบ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง เอ-โอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๖๓
18 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่องดูหนูสู่รูงู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๖๓
19 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องจับปูดำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๖๓
20 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องปา ปา ป้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่๑/๒๕๖๓
21 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องโพงพาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๖๓
22 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องวงกลมแห่งความมั่นใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๖๓
23 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องโรงเรียนของฉัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๖๓