ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทรา ภารไสว
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล-วันที่ 8-12 มิ.ย.63
2 รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล-วันที่ 1-5 มิ.ย.63
3 หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 7 On the Beach
4 หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 6 New Year’s Day
5 หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 5 My Pets
6 หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 4 My Toys
7 หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 3 My friends
8 หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 2 My Classroom
9 หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 1 Hello!
10 รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 25-29 พ.ค.63
11 รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 18-22 พ.ค.63
12 ปพ.5/2562