ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอุษณีย์ หวันลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการผลิตสื่อ ตกแต่งห้องเรียน
2 เกียรติบัตรผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
3 รายงานการประชุมออนไลน์ DLTV
4 แผนการจัดการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่อง การเขียนในรูปกระจาย
5 แผนการจัดการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่อง การอ่านและเขียนตัวเลขตัวหนังสือ แทนจำนวน
6 ปพ.5/2562