ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววนัสสุดา​ ละครไชย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0856426424
อีเมล์ : wanutsuda2018@gmail.com
ที่อยู่ :
109 หมู่ 12 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลคร รหัสไปรษณีย์ 47120
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบฝึกระดับชั้นอนุบาล3
2 รายงานการเรียนออนไลน์ครั้งที่2
3 รายงานการเรียนออนไลน์ครั้งที่1