ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐพร​ พรมน้อย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2561 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานผลการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 สัปดาห์ที่ 4 (8 - 12 มิถุนายน 2563)
2 รายงานผลการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 สัปดาห์ที่ 3 (1 - 5 มิถุนายน 2563)
3 รายงานผลการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 สัปดาห์ที่ 2 (25-29 พ.ค 2563)
4 รายงานผลการเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 สัปดาห์ที่ 1 (18-22 พ.ค 2563)
5 25 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระ -ัวะ และ สระ เ -ียะ
6 24 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระ -ึ และ สระ โ-ะ
7 23 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระเออะ
8 22 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระเเอะ
9 21 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระเอะ
10 20 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระเอาะ
11 19 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระเออ
12 18 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระเอือ
13 17 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระเอีย
14 16 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระออ
15 15 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระอัว
16 14 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระใอ
17 13 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระเอา
18 12 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระไอ
19 11 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระอำ
20 10 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระโอ
21 09 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระอุ
22 08 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระเอ
23 07 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระอิ
24 06 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระอะ
25 05 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระแอ
26 04 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระเอา
27 03 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระอู
28 02 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ สระอี
29 01 แผนการจัดการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ เล่ม ๑ เรื่องสระอา
30 ชั่วโมงเวลาเรียน แผนการจัดการเรียนรู้
31 ปพ.5/2562