ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพัทธจิต ชาลีผาย
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : view-1994_me@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี
คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานปฏิบัติการเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV สัปดาหืที่2
2 รายงานปฏิบัติการเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV
3 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 5 คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2
4 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 4 คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2
5 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่1 วิชาคณิตศาตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2
6 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 3 คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2
7 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่2 วิชาคณิตศาตร์ชั้น ป.2