ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิลป์ศุภา ศรีสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0984252335
อีเมล์ : silsupa2540@gmail.com
ที่อยู่ :
107 หมู่ 6 บ้านนาทราย ต. นาสิงห์ อ. ศรีวิไล จ. บึงกาฬ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2563 ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2563 - ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นป. 2/8
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แผนการสอนภาษาไทย ภาษาพาที หน่วยที่ ๔ กลัวทำไม
2 แผนการสอนภาษาไทย ภาษาพาที หน่วยที่ ๓ ครัวป่า
3 แผนการสอนภาษาไทย ภาษาพาที หน่วยที่ ๒ ใจหาย
4 แผนการสอนภาษาไทย ภาษาพาที หน่วยที่ ๑ น้ำใส
5