ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร / สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
2560 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข/คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา
2552 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามผงวิทยาคม
2546 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2557 - 2558 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ครูอัตราจ้าง
2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) ป.๔/๓ สัปดาห์ที่ ๖-๗
2 รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) ป.๔/๓ สัปดาห์ที่ ๕
3 รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) ป.๔/๓ สัปดาห์ที่ ๔
4 รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) ป.๔/๓ สัปดาห์ที่ ๓
5 แผนการจัดการเรียนรู้หน่ยวที่ 4 การบวก ลบ คูณ หาร
6 รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) ป.๔/๓ สัปดาห์ที่ 2
7 รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) ป.๔/๓
8 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 3 การคูณการหาร
9 รายงานผลโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2562
10 แผนจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวก ลบจำนวนนับ
11 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1 เรื่อง จำนวนนับมากกว่า 100,000
12 รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4
13 แบบฝึกทักษะคิดเลขเร็วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
14 แบบฝึกทักษะคิดเลขเร็วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
15 ตัวอย่างการจัดตารางเรียนให้เด็กในช่วง "เก็บตัวอยู่บ้าน"
16 แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
17 แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
18 แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
19 แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
20 ปพ.5/2562
21 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา