ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร / สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
2560 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข/คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา
2552 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามผงวิทยาคม
2546 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2557 - 2558 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ครูอัตราจ้าง
2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) ป.๔/๓ สัปดาห์ที่ ๓
2 แผนการจัดการเรียนรู้หน่ยวที่ 4 การบวก ลบ คูณ หาร
3 รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) ป.๔/๓ สัปดาห์ที่ 2
4 รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) ป.๔/๓
5 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 3 การคูณการหาร
6 รายงานผลโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2562
7 แผนจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวก ลบจำนวนนับ
8 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1 เรื่อง จำนวนนับมากกว่า 100,000
9 รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4
10 แบบฝึกทักษะคิดเลขเร็วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
11 แบบฝึกทักษะคิดเลขเร็วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
12 ตัวอย่างการจัดตารางเรียนให้เด็กในช่วง "เก็บตัวอยู่บ้าน"
13 แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
14 แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
15 แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
16 แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
17 ปพ.5/2562
18 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา