ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายบุญทวี สาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายคนอง อาจโยธา
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางสมลักษณ์ สุวรรณวงศ์
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางจินตนา บุตรศรี
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางอุษณีย์ หวันลา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป