ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายบุญทวี สาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายคนอง อาจโยธา
ครู คศ.3

นางสมลักษณ์ สุวรรณวงศ์
ครู คศ.3

นางสุภจิตร คงสุวรรณ
ครู คศ.3

นางอุษณีย์ หวันลา
ครู คศ.3