ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสินธ์ุ พระนคร
ครู คศ.3

นางคุณค่า ยี่สารพัฒน์
ครู คศ.3

นางจินตนา บุตรศรี
ครู คศ.3

นางสาวมณีรัตนา ถาจั่นจั้น
ครู คศ.1

นางสาวดรุณี นันทา
ครู คศ.2

นางสาวภัสพร กาญจนสาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกษร นิลชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิทธิพร ราศี
ครูอัตราจ้าง

นางสาววิไลลักษณ์ เศษตะสัตย์
ครูอัตราจ้าง