ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสินธ์ุ พระนคร
ครู คศ.3

นางคุณค่า ยี่สารพัฒน์
ครู คศ.3

นางจินตนา บุตรศรี
ครู คศ.3

นางสาวมณีรัตนา ถาจั่นจั้น
ครู คศ.1

นางสาวดรุณี นันทา
ครู คศ.2

นางสาวภัสพร กาญจนสาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกษร นิลชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิลาวรรณ​ โมลี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวลดารัตน์​ เหมวิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง