ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสำราญ โคตรชมภู
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอุ่นเรือน ไกรรัตน์
ครู คศ.3

นางสมลักษณ์ สุวรรณวงศ์
ครู คศ.3

นางอุไร อิ่มรักษา
ครู คศ.3

นางสาวกมลพร ชิณแสน
ครู คศ.1

นางพิกุลกาญจน์ ราษี
ครู คศ.3

นางสาวเกษชฎา สนนา
ครูผู้ช่วย

นายฉัตรชัย​ โหลแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐพร​ พรมน้อย
ครูผู้ช่วย