ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสำราญ โคตรชมภู
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอุ่นเรือน ไกรรัตน์
ครู คศ.3

นางสมลักษณ์ สุวรรณวงศ์
ครู คศ.3

นางอุไร อิ่มรักษา
ครู คศ.3

นางสาวกมลพร ชิณแสน
ครู คศ.1

นางพิกุลกาญจน์ ราษี
ครู คศ.3

นางสาวเกษชฎา สนนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวลลดารัตน์ เหมวิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกาญจนา เสียงล้ำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกมลชนก บุญเรืองจักร
ครูอัตราจ้าง