ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกานตพงศ์ สุทธิประภา
ครู คศ.2

นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ครู คศ.1

นางสาวรุ้งนภา มุทาพร
ครูผู้ช่วย

นางอุษณีย์ หวันลา
ครู คศ.3

นางธิตยา ทำเนาว์
ครู คศ.3

นางสาวธนิดา จันทร์เภา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอรนงค์ สิมมาโคตร
ครูอัตราจ้าง