ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธิตยา ทำเนาว์
หัวหน้าสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอุษณีย์ หวันลา
ครู คศ.3

นายกานตพงศ์ สุทธิประภา
ครู คศ.2

นางสาวรุ้งนภา มุทาพร
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ครู คศ.1

นางสาวธนิดา จันทร์เภา
ครูอัตราจ้าง