ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอุษณีย์ หวันลา
ครู คศ.3

นางสาวรุ้งนภา มุทาพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3