ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางลฎาภา พรมพิมพ์
ครู คศ.3

นางอุษณีย์ หวันลา
ครู คศ.3

นางสาวรุ้งนภา มุทาพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวพัทธจิต ชาลีผาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นายสุธินันท์ พุทธาอามาตย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4