ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายบุญยะสิทธิ์ ดีท่าโพธิ์
หัวหน้าสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางลฎาภา พรมพิมพ์
ครู คศ.3

นางณหฤทัย สิทธิจักร
ครู คศ.3

นางจริยา ชานันโท
ครูผู้ช่วย