ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบุคคล

นายคนอง อาจโยธา
หัวหน้างานบริหารบุคคล
หัวหน้างานบุคคล

นางสาวอุ่นเรือน ไกรรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางจริยา ชานันโท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางเกษชฎา สนนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวปาลญา โมลี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

พัทธจิต ชาลีผาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7