ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวิชาการ

นางสมลักษณ์ สุวรรณวงศ์
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
หัวหน้างานวิชาการ

นางอัมพวรรณ์ โคโตสี
ครู คศ.3
หัวหน้างานวิชาการ

นายมงคล นามบุปผา
ครู คศ.3

นางสำราญ โคตรชมภู
ครู คศ.3

นางลฏาภา พรมพิมพ์
ครู คศ.3

นางปัณณิศา ไชยลือชา
ครู คศ.3

นางณหฤทัย สิทธิจักร
ครู คศ.3

นางสาวดรุณี นันทา
ครู คศ.2

นางพิกุลกาญจน์ ราษี
ครู คศ.3

นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ครู คศ.1

นางสาวกมลพร ชิณแสน
ครู คศ.1

นางสาวนิตวดี พลเดชา
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตติยา ภูวนารถ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารีรัตน์ ปุญญา
ครูผู้ช่วย