ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวิชาการ

นางสมลักษณ์ สุวรรณวงศ์
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
หัวหน้างานวิชาการ

นางอัมพวรรณ์ โคโตสี
ครู คศ.3
หัวหน้างานวิชาการ

นางสำราญ โคตรชมภู
ครู คศ.3

นางลฏาภา พรมพิมพ์
ครู คศ.3

นางปัณณิศา ไชยลือชา
ครู คศ.3

นางณหฤทัย สิทธิจักร
ครู คศ.3

นางสาวดรุณี นันทา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางพิกุลกาญจน์ ราษี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ครู คศ.1

นางสาวกมลพร ชิณแสน
ครู คศ.1

นางสาวนิตวดี พลเดชา
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตติยา ภูวนารถ
ครูผู้ช่วย

นางสาว​สกาวใจ​ คำบุญ​เรือง​
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดากานต์ อินธิ
ครู คศ.1