ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารงานทั่วไป

นางอุษณีย์ หวันลา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสินธ์ พระนคร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางคุณค่า ยี่สารพัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางฤทัยรัตน์ พงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายนัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์
ครู คศ.2

นางเยาวรัตน์ สมบัติดี
ครู คศ.2

นางอุไร อิ่มรักษา
ครู คศ.3

นางสาวรุ้งนภา มุทาพร
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัสพร กาญจนสาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุติมา เพริศแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกษร นิลชัย
ครูผู้ช่วย

นางสมถวิล ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาววาสนา จงจอหอ
ครูธุรการ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวนันธิดา สารณีย์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

นางสาวลดารัตน์ เหมวิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง

นายธีรวัฒน์ อุทุมมา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทรา ภารไสว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวฐาปนี​ มหิมา

นางสาวณัฐพร​ พรมน้อย
ครูผู้ช่วย

นายฉัตรชัย​ โหลแก้ว
ครูผู้ช่วย