ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารงานทั่วไป

นางอุษณีย์ หวันลา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสินธ์ พระนคร
ครู คศ.3

นายกานตพงศ์ สุทธิประภา
ครู คศ.2

นางสาววาสนา จงจอหอ
ครูธุรการ

นางคุณค่า ยี่สารพัฒน์
ครู คศ.3

นางสมถวิล ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางฤทัยรัตน์ พงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.2

นายนัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์
ครู คศ.2

นางสาวนันธิดา สารณีย์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

นางเยาวรัตน์ สมบัติดี
ครู คศ.2

นางอุไร อิ่มรักษา
ครู คศ.3

นางรุ้งนภา มุทาพร
ครูผู้ช่วย

นางธิตยา ทำเนาว์
ครู คศ.3

นางสาวภัสพร กาญจนสาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุติมา เพริศแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกษร นิลชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวลลดารัตน์ เหมวิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง

นายธีรวัฒน์ อุทุมมา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิทธิพร ราศี
ครูอัตราจ้าง

นายอติชาต อ่อนสนิท
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทรา ภารไสว
ครูอัตราจ้าง

นางสาววิไลลักษณ์ เศษตะสัตย์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกาญจนา เสียงล้ำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธนิดา จันทร์เภา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปรีชญา นันทา
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาวศิริขวัญ แซ่ตัน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด