ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารงานทั่วไป

นางอุษณีย์ หวันลา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสินธ์ พระนคร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางคุณค่า ยี่สารพัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางฤทัยรัตน์ พงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายนัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวเยาวรัตน์ ยิ่งยง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางอุไร อิ่มรักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวภัสพร กาญจนสาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุติมา เพริศแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกษร นิลชัย
ครูผู้ช่วย

นางสมถวิล ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาววาสนา จงจอหอ
ครูธุรการ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวนันธิดา สารณีย์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

นางสาวลดารัตน์ เหมวิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง

นายธีรวัฒน์ อุทุมมา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทรา ภารไสว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวฐาปนี​ มหิมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวณัฐพร​ พรมน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายฉัตรชัย​ โหลแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวอภิญญา เย็นวัฒนา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

นายอรุณชัย มูลเหลา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวเกษรา อรรคฮาด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายวันเฉลิม พินิจรัมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3