ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารงานทั่วไป

นางอุษณีย์ หวันลา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสินธ์ พระนคร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางคุณค่า ยี่สารพัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางฤทัยรัตน์ พงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายนัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์
ครู คศ.2

นางสาวเยาวรัตน์ ยิ่งยง
ครู คศ.3

นางอุไร อิ่มรักษา
ครู คศ.3

นางสาวรุ้งนภา มุทาพร
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัสพร กาญจนสาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุติมา เพริศแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกษร นิลชัย
ครูผู้ช่วย

นางสมถวิล ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาววาสนา จงจอหอ
ครูธุรการ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวนันธิดา สารณีย์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

นางสาวลดารัตน์ เหมวิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง

นายธีรวัฒน์ อุทุมมา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทรา ภารไสว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวฐาปนี​ มหิมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวณัฐพร​ พรมน้อย
ครูผู้ช่วย

นายฉัตรชัย​ โหลแก้ว
ครูผู้ช่วย

ณัฐพร พรมน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

อภิญญา เย็นวัฒนา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

อรุณชัย มูลเหลา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

ฉัตรชัย โหลแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5