ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารงานงบประมาณ

นางสุภจิตร คงสุวรรณ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางจินตนา บุตรศรี
ครู คศ.2

นางสาวมณีรัตนา ถาจ๋าจั้น
ครูผู้ช่วย

นายบุญยะสิทธิ์ ดีท่าโพธิ์
ครู คศ.2

นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกษศรินทร์ มูลศรีแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวเพ็ญศรี ศิริเมฆ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม