ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารงานงบประมาณ

นางสุภจิตร คงสุวรรณ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางจินตนา บุตรศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาวมณีรัตนา ถาจ๋าจั้น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกษศรินทร์ มูลศรีแก้ว
ครู คศ.3