ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมงคล นามบุปผา
ครู คศ.3

นางฤทัยรัตน์ ศรีสว่าง
ครู คศ.2