ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมงคล นามบุปผา
หัวหน้าสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางฤทัยรัตน์ ศรีสว่าง
ครู คศ.2