ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนันธิดา สารณีย์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

นายธีรวัฒน์ อุทุมมา
ครูอัตราจ้าง