ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายคนอง อาจโยธา
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์
ครู คศ.2

นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ครูผู้ช่วย

นางฐาปนี​ มหิมา
ครูผู้ช่วย

นายอติชาต อ่อนสนิท
ครูอัตราจ้าง