ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายคนอง อาจโยธา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์
ครู คศ.2

นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ครูผู้ช่วย

นายอติชาต อ่อนสนิท
ครูอัตราจ้าง