ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายคนอง อาจโยธา
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางฐาปนี​ มหิมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นายอรุณชัย มูลเหลา
ครูอัตราจ้าง