ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอัมพวรรณ์ โคโตสี
หัวหน้าสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสุภจิตร คงสุวรรณ
ครู คศ.3

นางเยาวรัตน์ สมบัติดี
ครู คศ.2

นางสาวชุติมา เพริศแก้ว
ครูผู้ช่วย