ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอัมพวรรณ์ โคโตสี
หัวหน้าสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวชุติมา เพริศแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4