ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุภจิตร คงสุวรรณ
ครู คศ.3

นางอัมพวรรณ์ โคโตสี
ครู คศ.3

นางเยาวรัตน์ สมบัติดี
ครู คศ.2

นางสาวชุติมา เพริศแก้ว
ครูผู้ช่วย