ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปัณณิศา ไชยลือชา
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษรินทร์ มูลศรีแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวนิตวดี พลเดชา
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตติยา ภูวนารถ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารีรัตน์ ปุญญา
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรา ภารไสว
ครูอัตราจ้าง