ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปัณณิศา ไชยลือชา
ครู คศ.3

นางสาวเกษศรินทร์ มูลศรีแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวนิตวดี พลเดชา
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตติยา ภูวนารถ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารีรัตน์ ปุญญา
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรา ภารไสว
ครูอัตราจ้าง