ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงมุทิตา โคตะนนท์
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:51   อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงลดามณี วันรัก เด็กหญิงสุกัญญา ขันคุ้ม เด็กหญิงสุภัทตรา ไชยะรินทร
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:49   อ่าน 26 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจักริน นัดทะยาย เด็กชายสนฤสรณ์ ศรีพิลา เด็กชายสุรชัย สวนไผ่
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:47   อ่าน 27 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายตะวัน ไกรสมมะ เด็กหญิงทรีรัตน์ แสงวิเศษ เด็กหญิงเกวลี หินอุดม
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:45   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกานต์ธีรา เชือดพล เด็กหญิงธัญลักษณ์ เพ็งทอง เด็กหญิงนมิดา มงคล เด็กหญิงพรไพลิน ตุลาธน เด็กหญ
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:41   อ่าน 15 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐนรี ภวภูตานนท์
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:39   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายคณากร ประทุมโม เด็กชายชินาธป ทรงอาจ เด็กชายฐิติพงศ์ ศรีสังข์ เด็กหญิงธนพร โสชมพู เด็กชายธนโชต
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:37   อ่าน 11 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพีรพล สุวรรณศรี
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:33   อ่าน 13 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศเดี่ยวจะเข้ ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศิวกร สาวะริพล
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:32   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอริสา ศรัทธามาก
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,20:31   อ่าน 13 ครั้ง